Logotip Aqueron

Empresa

Aqueron Control, S.L. és una Entitat d'Inspecció acreditada per ENAC amb el núm. 242/EI435, autoritzada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya com a Entitat de Revisió de les instal·lacions d'alt risc incloses a l'article 2.2 del Decret 352/2004 de 27 de juliol.

Aqueron Control, S.L. com a Entitat de Revisió atendrà totes les sol·licituds de revisió que se li requereixin. En el desenvolupament de les seves funcions, avaluarà la conformitat de les instal·lacions d'alt risc objecte de revisió, amb els requisits establerts en el Decret 352/2004 i la resta de normativa específica d'aplicació, tenint en compte les directrius generals del Departament de Salut.

La revisió consisteix en una inspecció visual de l'estat de conservació de la instal·lació, comprovació de paràmetres fisicoquímics de l’aigua, comprovació dels requisits legals de la instal·lació i revisió documental dels plans d'autocontrol i dels registres de les operacions de manteniment, neteja i desinfecció, així com la formació del personal involucrat en aquestes tasques.

El Decret 352/2004, del 27 de juliol de 2004, estableix les condicions higienico-sanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. En l’article 15 marca l’obligatorietat per la que les instal·lacions d’alt risc estan subjectes a revisió periòdica. Aquesta, la faran entitats, públiques o privades prèvia sol·licitud de la persona titular de la instal·lació.

Es consideren instal·lacions d'alt risc les següents:

 

Obtenció del certificat

Un cop superada la revisió, Aqueron Control, S.L. emet un certificat que acredita que l'empresa compleix amb l'actual legislació i la cita fins a la següent revisió. El termini de vigència del certificat de revisió periòdica, està en funció del tipus de instal·lació revisada segons el previst en l'article 2.2 del Decret on es marquen les següents freqüències:

 

Tipus d’instal·lació d’alt risc
Periodicitat de les revisions
Torres de refrigeració
1 any
Condensadors evaporatius
1 any
Centrals humidificadores industrials
2 anys
Sistemes d’aigua calenta sanitària amb acumulador
i circuit de retorn
4 anys
Instal·lacions termals
4 anys
Banyeres d’hidromassatge i piscines climatitzades
(tractaments amb raig a pressió, banyeres terapèutiques,
jacuzzis i balnearis)
4 anys

Aquest certificat s’expedeix per triplicat: un per l’Ajuntament del terme municipal on es troba la instal·lació, un altre per al titular de la instal·lació, i el tercer queda en poder d’Aqueron Control, S.L. que, com a empresa col·laboradora de l'administració, farà la corresponent notificació al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya (art. 21.2 del Decret 352/2004).

Aqueron Control, S.L. està acreditada per l'ENAC, com a Entitat d'Inspecció amb el núm. 242/EI435

Aqueron Control SL
Estanislau Figueres 22 bis. 43002 Tarragona
Telèfon: 977 101 829 | aqueron@aqueron.cat

ENAC

Aqueron Control SL | 2011 ©